Wurzeln

Zitierform: sabaweb.uni-jena.de [Zugriff am 22.10.2021]

 
ʾ
ʾ.b ʾ.ḏ ʾ.l ʾ.y (1) ʾʾ
ʾbʾ ʾbd ʾbh ʾbh / bht ʾbl
ʾbn ʾbq ʾbr ʾbw ʾby
ʾdʾ ʾdb ʾdm ʾdr ʾdw
ʾḏn ʾḏy ʾf ʾfkl ʾfq
ʾgl ʾgm ʾhl ʾhn ʾhr
ʾḫḏ ʾḫr ʾḫw ʾkl ʾl
ʾlh ʾlm ʾlq ʾlw ʾm
ʾmm ʾmn ʾmr ʾn ʾnf
ʾns ʾnt ʾnṯ ʾny ʾrby
ʾrf ʾrḫ ʾrk ʾrm ʾrṯ
ʾrz ʾsd ʾss ʾsw ʾsy
ʾśg ʾśl ʾśr ʾtb ʾtḥ
ʾtn ʾtw ʾṭm ʾṯl ʾṯr
ʾwb ʾwd ʾwḍ ʾwl ʾwy
ʾys ʾyw ʾzd ʾzm
 
ʿ
ʿ.s ʿ.š ʿ.ṭ ʿbd ʿbl
ʿbr ʿbṭ ʿdd ʿdm ʿdn
ʿdw ʿḍ ʿḍd ʿḍm ʿḍw/ʿḍḍ/mʿḍ
ʿḏr ʿfr ʿfš ʿfw ʿfy
ʿgl ʿglm ʿgm ʿgr ʿgš
ʿhn ʿhr ʿkd ʿkk ʿkm
ʿkś ʿlb ʿll ʿlm ʿln
ʿlw ʿly ʿm ʿmd ʿmh
ʿmm ʿmr ʿmy ʿnb ʿnw
ʿnz ʿqb ʿqd ʿql ʿqm
ʿqr ʿqš ʿqw ʿrb ʿrḍ
ʿrgl ʿrḫ ʿrm ʿrn ʿrq
ʿrsl ʿrš ʿrś ʿsʾ ʿsb
ʿsn ʿsq ʿsy ʿšḍ ʿšn
ʿšq ʿšr ʿšṭ ʿśb ʿśf
ʿṣb ʿṣd ʿṣm ʿṣr ʿt
ʿtd ʿtk ʿtl ʿṭf ʿṯr
ʿwd ʿwḏ ʿwf ʿwn ʿwq
ʿws ʿyn ʿyr ʿyy ʿzg
ʿzz ʿẓm ʿẓn
 
b
b b.ʾ b.r bʾd bʾl
bʾs bʿbʿ bʿd bʿl bʿr
bdʾ bdʿ bdd bdl bdr
bḍʿ bḏḏ bḏl bgl bġl
bhʾ bhṯ bhẓ bḥḍ bḥr
bkl bkr bl blʿ bld
blq blśn blt blṭ blw
bnm bny bql bqr bqy
brbl brd brḍ brḏ brg
brḥ brk brl brq brr
brw bry bsl bsr bšr
bṣl btʿ btr bṭḥ bṭl
bwʾ bwb bwḥ bwl bwn
byʿ byd byn byt
 
d
d d.l d.m dʿṭ
dbr dbs dbw dff/wdf dfl
dfq dglm dhr dkk dkr
dll dlw dmr dmw dnn
drʾ drf drk drm drr
dśś dṯʾ dwl dwm dwr
dyṯ
 
ḍ.ʿ/wḍʿ ḍʾn ḍʾs ḍʿḍʿ ḍʿl
ḍbḥ ḍby ḍfr ḍfw ḍgm
ḍhr ḍḥr ḍḥw ḍlʿ ḍll
ḍmr ḍrʿ ḍrb ḍrf ḍrk
ḍrs ḍrw ḍry ḍwʿ ḍwn
 
ḏ.m ḏ.r ḏʾb ḏʾf
ḏʾm ḏʿb ḏbʾ ḏbḥ ḏbq
ḏfr ḏhb ḏḥt ḏḫr ḏkr
ḏll ḏmḥ ḏmr ḏnb ḏnm
ḏqn ḏqṭ ḏrʾ ḏrʿ ḏrb
ḏrl ḏrq ḏrr ḏwb ḏwd
ḏyr
 
f
f fʾl fʿl fdfd fdḥ
fḍr fgʿ fgg fgm fgr
fḥl fḥm fḫḏ fḫr flg
flk fll flq fls flś
flṭ fnw fqd fqḍ fqḥ
fqr frʾ frʿ frd frḍ
frh frq frs frš frś
fsʾ fsd fsḥ fšʾ fšḥ
fṣm fṣy ftḥ ftḫ ftr
fṭn fyʾ fyd fyḥ fyš
fẓr
 
g
gʾm gʿr gbʾ gbb gbḏ
gbz gdd gdm gdr gḏʿ
gḏf gḏm gḏw gfn gfy
ghl ghm glb glgl gmʿ
gml gmm gnʾ gnb gnn
gnz grʿ grb grbʾ grḥ
grn grz gwʿ gwb gwd
gwm gwr gwy gwz gyʾ
gyl gyr gyš gzʾ gzʿ
gzḥ gzl gzm gzr gzy
 
ġ
ġ ġbb ġbr ġbṭ ġfr
ġll ġlm ġnm ġny ġrb
ġrḍ ġrr ġsl ġwn ġwr
ġyl ġyr ġyṯ ġzw
 
h
hʾn hbṭ hdr hdy hḍb
hgn hgr hll hls hm
hmm hmr hms hmy hn
hnn hny hrb hrg hrk
hrr hrṭ hry hrz hṭṭ
hwb hwn hwr hyʾ hyʿ
hykl hyl hymn hyn hyr
 
ḥ.r ḥ.w ḥbb ḥbḥ ḥbl
ḥbš ḥbṭ ḥby ḥdd ḥdṯ
ḥḍr ḥḍw ḥḏk ḥḏr ḥfd
ḥfn ḥfr ḥfš ḥfy ḥgg
ḥgl ḥgm ḥgr ḥḥll ḥḫy
ḥlb ḥlf ḥll ḥlm ḥln
ḥlṣ ḥlw ḥly ḥlẓ ḥmd
ḥmm ḥmr ḥms ḥmṭ ḥmw
ḥmẓ ḥnš ḥnṣ ḥq. ḥqb
ḥqq ḥqr ḥqw ḥrb ḥrd
ḥrf ḥrg ḥrm ḥrq ḥrr
ḥrṯ ḥrw ḥry ḥsm ḥšk
ḥšy ḥśr ḥśś ḥśy ḥṣb
ḥṣm ḥṣn ḥṣq ḥṣr ḥṣt
ḥṭb ḥṯq ḥṯw ḥw ḥwb
ḥwl ḥwr ḥwt ḥwy ḥyʾl
ḥyf ḥykl ḥyl ḥyq ḥyr
ḥyw ḥzb ḥzn ḥẓm ḥẓr
ḥẓy ḥxw
 
ḫ.l ḫbʾ ḫbb ḫbl ḫbt
ḫbz ḫdʿ ḫdg ḫdl ḫdr
ḫfd ḫfḍ ḫfg ḫfr ḫfš
ḫl. ḫlʾ ḫlb ḫlf ḫll
ḫlṣ ḫlw ḫmʾ ḫmr ḫms
ḫmṭ ḫny ḫrʾ ḫrf ḫrg
ḫrr ḫrš ḫrṣ ḫrṭ ḫry
ḫss ḫśf ḫśś ḫṣb ḫṣr
ḫtn ḫṭʾ ḫṭb ḫṭl ḫṭr
ḫṭw ḫwd ḫwḏ ḫwḫ ḫwl
ḫwy ḫyb ḫyḏ ḫyl ḫym
ḫys ḫzf
 
k
k k.d k.l kʾb kʾn
kʿn kbd kbḥ kbr kbš
kdʾ kdḥ kdn kfʿ kfḥ
kfr kfy kh khl kḥḥ
klʾ klb kll klm klw
kml kmn kms kmś kmt
knf knn kns kqr krʿ
krḏ krf krkr krr krśtś
ksb ksd kšṭ kśʾ kśʿ
kśw ktb kty kṯr kwḥ
kwn kwr kyb kyd kyl
kyr kẓm kẓr
 
l
l l.n lʾk lʾm lʿb
lbʾ lbb lbd lbḫ lbn
ldm ldn ldy lff lfy
lhm lḥd lḥf lḫb lḫm
lkd lkk lm lmd lmm
lnʾ lqb lqḥ lqṭ lqẓ
lṣq lwb lyl lyz lzz
 
m
m m.r mʾd mʾl
mʿd mʿd/ʿ.d mʿn mʿs mdd
mdy mḍʾ mḍw mḍy mḏr
mh mhr mḥḍ mḥk mḥl
mḫḍ mḫr mḫs mkr mlʾ
mlk mln mlṯ mly mmw
mnʿ mnḏ mnl mnn mns
mny mqb mqn mqṭ mrʾ
mrb mrḍ mrg mrn mrr
mry msḥ msk msr mss
mšk mšš mšw mšy mśr
mṣr mtʿ mtb mtḥ mtr
mty mṭr mṭw mṯl mw
mwn mwr mwt myr myṯ
mzr mẓʾ
 
n
n n.x nʾd nʿ nʿb
nʿmz nʿy nb nbʾ nbʿ
nbl nbt nbṭ ndʾ ndb
ndy nḍ nḍʿ nḍf nḍḥ
nḍm nḍr nḍw nḏf nḏh
nfʿ nfḫ nfl nfm nfn
nfr nfs nfṣ nfṯ ngʿ
ngr ngs ngš ngś ngw
nhd nhḍ nhg nhk nhl
nhr nhy nḥb nḥfl nḥl
nḥr nḥṣ nḥy nḫl nḫs
nkf nkl nkr nkś nkṯ
nml nmm nmr nms nmšr
nmy nqb nqd nqḍ nqḏ
nql nqm nqr nqṣ nqy
nsʾ nsk nsl nsm nsr
nšʾ nšm nšr nšw ? nśf
nśk nśl nśr nṣb nṣf
nṣḥ nṣr ntf nty nṭʿ
nṭš nwb nwf nwḥ nwḫ
nwm nwq nwr nwy nyʾ
nyl nzʿ nzl nẓm nẓr
 
q
qbb qbḍ qbhẓ qbl qbr
qdh qdḥ qdm qdr qds
qḍḍ qḏl qḏn qḏy qfd
qhl qḥf qkn qlʾ qld
qll qlm qls qly qmʿ
qmm qmz qmx qnʿ qng
qnq qnt qnw qny qrʾ
qrb qrḍ qrf qrḥ qrm
qrš qrś qrṣ qrw qry
qsb qsd qsḥ qsm qss
qšb qšḏ qšm qšṭ qśm
qṣb qṣr qṣṣ qṣw qṣy
qtl qtr qṭn qṭr qṭṭ
qwʿ qwf qwl qwm qwy
qyf qyḥ qyn qyṣ qyw
qẓy
 
r
r.q r.s r.ś rʾb rʾḫ
rʾs rʾš rʾy rʿb rʿg
rʿl rʿw rʿy rʿẓ rbʿ
rbḍ rbḥ rbḫ rbk rbq
rbw rby rdʾ rdd rdḥm
rḍʿ rḍf rḍḥ rḍw rḏḏ
rfʾ rfd rfq rgʿ rgl
rgṯ rġm rhm rhn rhq
rḥb rḥḍ rḥl rḥm rḥq
rkb rkl rkś rmg rmḥ
rmy rnd rnn rqb rqd
rsʿ rsl rsy ršd ršw
rśm rṣd rtʾ rtʿ rtb
rṯd rṯy rw. rwḍ rwḥ
rwś rwy ryʿ ryd rym
rzʾ rzḥ rzm rzy rẓw
 
s
s s.r s.ṭ sʾb sʾl
sʿd sʿḍ sʿl sʿsʿ sʿy
sbʿ sbb sbd sbḥ sbl
sbq sbṭ sby sdb sdl
sdṯ sdy sḍr sfd sff
sfḥ sfl sfn sfr sfy
sgḏ shl shm sḥt sḫl
sḫn sḫy skb skk skn
slʾ slʿ slf slḥ slḫ
slṭ smʾ smʿ smḥ smr
smw smy sn snbl snd
snn snsl snw sny sqʾ
sqh sqm sqr sqṭ sqy
srr srw sry ssʿ stl
sty sṭr sṭw sṭy sw
swd swr swṭ swy syb
syh syḥ syl syr syṭ
StN (Nisbe) SpN
 
š
š.n šʾd šʾm šʾml šʿb
šʿr šʿw šbʿ šbk šbs
šfʿ šfq šfr šft šġl
šhm šhr šḥḥ šḥk šḥṭ
šlṯ šlw šmʿ šml šms
šnʾ šnf šnm šnn šnq
šr šrʿ šrg šrḥ šrk
šrq šrs šrṭ šrw šry
šśn šṣn šṣṣ šṣy štʾ
šty šṭr šwʿ šwb šwf
šy šyʾ šyh šyḥ šym
šyṭ šyy šzb šẓy
 
ś
ś.ʿ ś.b śʾd śʾk śʿl
śdʿ śdq śgd śḥb śḥm
śḫl śḫn ślʾ ślʿ ślb
śll ślq śmd śmk śnd
śny śrr śwʿ śwb śwd
śwk śwr śyf śyq
 
ṣ.ʿ ṣ.r ṣʿd ṣʿn ṣʿq
ṣbʿ ṣbb ṣbḥ ṣbn ṣbr
ṣby ṣdʾ ṣdġ ṣdḥ ṣdq
ṣdy ṣff ṣġr ṣhr ṣḥb
ṣḥḥ ṣḫb ṣlʾ ṣlfʿ ṣlḥ
ṣlm ṣlw ṣly ṣmʾ ṣnʿ
ṣrʿ ṣrb ṣrf ṣrḥ ṣrḫ
ṣrt ṣrw ṣry ṣṭr ṣwʿ
ṣwd ṣwf ṣwr ṣwy ṣyd
ṣyr ṣyw
 
t
t.l tbʿ tfn tfṯ
thm tḥr tḥt tlf tlw
tmr tmw trf trḫ tsʿ
twḫrhf tym Test
 
ṭ.d ṭʿm ṭbb ṭbḫ ṭbn
ṭhy ṭḥn ṭlʾ ṭlf ṭlw
ṭmʾ ṭmḥ ṭmr ṭmṯ ṭnf
ṭrd ṭrq ṭṯṯ ṭwʿ ṭwḥ
ṭwy ṭyʾ ṭyb
 
ṯʾr ṯʿd ṯʿy ṯbḥ ṯbr
ṯfʾ ṯfd ṯfl ṯfṭ ṯġr
ṯkʿ ṯkḥ ṯkm ṯlʿ ṯld
ṯlṯ ṯmn ṯmny ṯmr ṯnd
ṯny ṯqb ṯqf ṯqr ṯrm
ṯtṯṯ ṯw ṯwb ṯwr ṯyl
 
w
w w.ḫ wʾy wʿb wʿd
wʿẓ wbʾ wbd wbl wbr
wdd wdh wdl wdn wdq
wdṯ wdy wḍʾ wḍʿ wḍn
wḏr wḏy wfʾ wfd wfr
wfṭ wfy wgl wgn wgr
whm whr wht wḥb wḥl
wḥy wḫl wḫr wkb wkḥ
wkn wkr wky wld wlg
wlm wln wlś wly wm
wmw wnʿ wnb wny wqf
wqḥ wql wqm wqn wqr
wqẓ wrʿ wrb wrd wrh
wrk wrq wrṯ wrw wry
wsʿ wsm wsn wsq wsṭ
wšʿ wšw wšẓ wśʿ wśd
wśl wśq wśy wṣʿ wṣf
wṣl wṣm wṣr wṣt wṣy
wtḏ wtf wtn wtq wtr
wṭf wṭn wṯʾ wṯb wṯd
wṯn wṯq wṯr wym wyn
wzʿ
 
y
yʾs ybḥ ybs yd ydʿ
yfʿ yhr ykk ymn yny
yqẓ ysr ytn ytṯṯ ywm
 
z
zʾd zʾk zʾn zʿm zbd
zff zhd zḥ zḫn zkw
zml zmm zrf zrr zwl
zyd zym zyy
 
ẓ.f ẓ.y/wẓy ẓʿn ẓbʿ ẓbb
ẓbl ẓbn ẓbr ẓby ẓfr
ẓkk ẓlʿ ẓlf ẓll ẓlm
ẓrb ẓrf ẓrr ẓwn ẓwr
ẓwy ẓyw ẓyy