Wurzeln

Zitierform: sabaweb.uni-jena.de [Zugriff am 15.06.2021]

 
ʾ
ʾ.b ʾ.ḏ ʾ.l ʾ.y (1) ʾʾ
ʾbʾ ʾbd ʾbh ʾbh / bht ʾbl
ʾbn ʾbq ʾbr ʾbw ʾby
ʾdʾ ʾdb ʾdm ʾdr ʾdw
ʾḏn ʾḏy ʾf ʾfkl ʾfq
ʾgl ʾgm ʾhl ʾhn ʾhr
ʾḫḏ ʾḫr ʾḫw ʾkl ʾl
ʾlh ʾlm ʾlq ʾlw ʾm
ʾmm ʾmn ʾmr ʾn ʾnf
ʾns ʾnt ʾnṯ ʾny ʾrby
ʾrf ʾrḫ ʾrk ʾrm ʾrṯ
ʾrz ʾsd ʾss ʾsw ʾsy
ʾśr ʾtb ʾtḥ ʾtm ʾtn
ʾṭm ʾṯl ʾṯr ʾw ʾwb
ʾwḍ ʾwl ʾwy ʾy ʾys
ʾzm
 
ʿ
ʿ.s ʿ.š ʿ.ṭ ʿbd ʿbn
ʿbṭ ʿdd ʿdm ʿdn ʿdq
ʿḍ ʿḍd ʿḍw/ʿḍḍ/mʿḍ ʿḏb ʿḏr
ʿfš ʿfw ʿfy ʿgd ʿgl
ʿgm ʿgr ʿgš ʿhd ʿhn
ʿkk ʿkm ʿkr ʿkś ʿlb
ʿlm ʿln ʿlṣ ʿlw ʿly
ʿmd ʿmh ʿml ʿmm ʿmr
ʿnb ʿnw ʿny ʿnz ʿqb
ʿql ʿqm ʿqr ʿqš ʿqw
ʿrḍ ʿrf ʿrgl ʿrḫ ʿrm
ʿrq ʿrr ʿrsl ʿrš ʿrś
ʿsb ʿsm ʿsn ʿsq ʿsy
ʿšnʾ ʿšq ʿšr ʿšṭ ʿśb
ʿśn ʿṣb ʿṣd ʿṣm ʿṣr
ʿtb ʿtd ʿtk ʿtl ʿṭf
ʿwd ʿwḏ ʿwf ʿwn ʿwq
ʿws ʿyn ʿyr ʿyy ʿzg
ʿzz ʿẓm ʿẓn
 
b
b b.ʾ b.r bʾd bʾl
bʾs bʿbʿ bʿd bʿl bʿr
bdʾ bdʿ bdd bdl bdr
bḍʿ bḏḏ bḏl bgl bġl
bhʾ bhṯ bhẓ bḥḍ bḥr
bkl bkr bl blʿ bld
blq blt blṭ blw bn
bny bql bqr bqy brʾ
brd brḍ brḏ brg brhn
brk brl brq brr brṯ
bry bsl bsr bšr bṣḥ
btʿ btr bṭḥ bṭl bṯṯ
bwb bwḥ bwl bwn bwr
byd byn byt
 
d
d d.l d.m dʿṭ
dbr dbs dbw dff/wdf dfl
dfq dglm dhr dkk dkr
dll dlw dmr dmw dnn
drʾ drf drk drm drr
dśś dṯʾ dwl dwm dwr
dyṯ
 
ḍ.ʿ/wḍʿ ḍʾn ḍʾs ḍʿḍʿ ḍʿl
ḍbḥ ḍfr ḍfw ḍgm ḍġr
ḍḥw ḍlʿ ḍll ḍmd ḍmr
ḍrb ḍrf ḍrk ḍrr ḍrs
ḍry ḍwʿ ḍwn ḍym
 
ḏ.m ḏ.r ḏʾb ḏʾf
ḏʾm ḏʿb ḏbʾ ḏbḥ ḏbr
ḏhb ḏḥt ḏḫr ḏkr ḏkw
ḏmḥ ḏmr ḏnb ḏnm ḏnt
ḏqṭ ḏrʾ ḏrʿ ḏrb ḏrk
ḏrq ḏrr ḏwb ḏwd ḏwl
 
f
f fʾl fʿl fdfd fdḥ
fgʿ fgg fgm fgr fhd
fḥm fḫḏ fḫr flg flḥ
fll flq fls flś flt
fnw fqd fqḍ fqḥ fql
frʿ frd frḍ frfr frh
frs frš frś frzn fsʾ
fsḥ fšʾ fšḥ fśl fṣm
ftḥ ftḫ ftr fty fṭn
fyd fyḥ fzʿ fẓr
 
g
gʾm gʿr gbʾ gbb gbḏ
gbz gdd gdm gdr gḏʿ
gḏf gḏm gḏw gfn gfy
ghl ghm glb gmʿ gmd
gmm gnʾ gnb gnn gny
grʿ grb grbʾ grḥ grm
grz gwʿ gwb gwd gwl
gwr gwy gwz gyʾ gyb
gyr gyš gzʾ gzʿ gzf
gzl gzm gzr gzy gzz
 
ġ
ġ ġbb ġbr ġbṭ ġfr
ġll ġlm ġnm ġny ġrb
ġrḍ ġrr ġsl ġwn ġwr
ġyl ġyr ġyṯ ġzw
 
h
hʾn hbṭ hdr hdy hḍb
hgn hgr hll hls hm
hmm hmr hms hn hnʾ
hny hrb hrg hrk hrm
hrṭ hry hrz hṭṭ hwʾ
hwn hwr hyʾ hyʿ hyg
hyl hymn hyn hyr hyy
 
ḥ.r ḥ.w ḥbb ḥbḥ ḥbl
ḥbš ḥbṭ ḥby ḥdd ḥdṯ
ḥḍr ḥḍw ḥḏk ḥḏr ḥfd
ḥfn ḥfr ḥfš ḥfy ḥgg
ḥgl ḥgm ḥgr ḥḥll ḥḫy
ḥlb ḥlf ḥll ḥlm ḥln
ḥlṣ ḥlw ḥly ḥlẓ ḥmd
ḥmm ḥmr ḥms ḥmṭ ḥmw
ḥmẓ ḥnš ḥnṣ ḥq. ḥqb
ḥqq ḥqr ḥqw ḥrb ḥrd
ḥrf ḥrg ḥrm ḥrq ḥrr
ḥrṯ ḥrw ḥry ḥsm ḥšk
ḥšy ḥśr ḥśś ḥśy ḥṣb
ḥṣm ḥṣn ḥṣq ḥṣr ḥṣt
ḥṭb ḥṯq ḥw ḥwb ḥwd
ḥwr ḥwt ḥwy ḥyʾl ḥyḍ
ḥykl ḥyl ḥyq ḥyr ḥyṯ
ḥzb ḥzn ḥẓm ḥẓr ḥẓw
ḥxw
 
ḫ.l ḫbʾ ḫbb ḫbl ḫbt
ḫbz ḫdʿ ḫdg ḫdl ḫdr
ḫfd ḫfḍ ḫfg ḫfr ḫfš
ḫlʾ ḫlb ḫlf ḫll ḫlq
ḫlw ḫmʾ ḫmr ḫms ḫmṣ
ḫny ḫrʾ ḫrf ḫrg ḫrq
ḫrš ḫrṣ ḫrṭ ḫry ḫryh
ḫśf ḫśś ḫṣb ḫṣr ḫtm
ḫṭʾ ḫṭb ḫṭl ḫṭr ḫṭṭ
ḫwd ḫwḏ ḫwḫ ḫwl ḫwm
ḫyb ḫyḏ ḫyl ḫym ḫyr
ḫzf
 
k
k k.d k.l kʾb kʾn
kʿn kbd kbḥ kbr kbš
kdʾ kdḥ kdn kfʿ kfḥ
kfr kfy kh khl kḥḥ
klʾ klb kll klm klw
kml kmn kms kmś kmt
knf knn kns kqr krʿ
krḏ krf krkr krr krśtś
ksb ksd kšṭ kśʾ kśʿ
kśw ktb kty kṯr kwḥ
kwn kwr kyb kyd kyl
kyr kẓm kẓr
 
l
l l.n lʾk lʾm lʿb
lbʾ lbb lbd lbḫ lbn
ldm ldn ldy lff lfy
lhm lḥd lḫb lḫm lḫy
lm lmd lmm lmš lnʾ
lqḥ lqṭ lqẓ lsn lṣq
lyl lyz lzz
 
m
m m.r mʾd mʾl
mʿd mʿd/ʿ.d mʿn mʿs mdd
mdy mḍw mḍy mḏr mgt
mhr mḥḍ mḥk mḥl mḥn
mḫr mḫs mkr mlʾ mlk
mlṯ mly mmw mn mnʿ
mnl mnn mns mnṭ mny
mqn mqṭ mrʾ mrʿ mrb
mrg mrn mrr mry msḥ
msr mss msw mšk mšš
mšy mśr mṣb mṣr mtʿ
mtr mtt mty mṭr mṭw
mw mwn mwr mwt myr
mzʿ mzr mẓʾ
 
n
n n.x nʾd nʿ nʿb
nʿmz nʿy nb nbʾ nbʿ
nbl nbt nbṭ ndʾ ndb
ndy nḍ nḍʿ nḍf nḍḥ
nḍr nḍw nḏf nḏh nḏr
nfḫ nfl nfm nfn nfq
nfs nfṣ nfṯ ngf ngr
ngš ngś ngw ngz nhd
nhg nhk nhl nhm nhr
nḥb nḥfl nḥl nḥql nḥr
nḥy nḫl nḫs nḫy nkf
nkr nkś nkṯ nky nml
nmr nms nmšr nmw nmy
nqd nqḍ nqḏ nqḥ nql
nqr nqṣ nqy nqz nsʾ
nsl nsm nsr nss nšʾ
nšr nšw ? nśf nśg nśk
nśr nṣb nṣf nṣf ≠ wṣf nṣḥ
ntf nty nṭʿ nṭf nṭš
nwf nwḥ nwḫ nwl nwm
nwr nwy nyʾ nyb nyl
nzl nẓm nẓr
 
q
qbb qbḍ qbhẓ qbl qbr
qdh qdḥ qdm qdr qds
qḍḍ qḏl qḏn qḏy qfd
qhl qḥf qkn qlʾ qld
qll qlm qls qly qmʿ
qmm qmz qmx qnʿ qng
qnt qnw qny qrʾ qrʿ
qrḍ qrf qrḥ qrm qrn
qrś qrṣ qrw qry qrẓ
qsd qsḥ qsm qss qsṭ
qšḏ qšm qšṭ qśm qṣʿ
qṣr qṣṣ qṣw qṣy qṣx
qtr qṭn qṭr qṭṭ qṭw
qwf qwl qwm qwy qyḍ
qyḥ qyn qyṣ qyw qyẓ
 
r
r.q r.s r.ś rʾb rʾḫ
rʾs rʾš rʾy rʿb rʿg
rʿl rʿw rʿy rʿẓ rbʿ
rbḍ rbḥ rbḫ rbk rbq
rbw rby rdʾ rdd rdḥm
rḍʿ rḍf rḍḥ rḍw rḏḏ
rfʾ rfd rfq rgʿ rgl
rgṯ rġm rhm rhn rhq
rḥb rḥḍ rḥl rḥm rḥq
rkb rkl rkś rmg rmḥ
rmy rnd rnn rqb rqd
rsl rsy ršd ršw rśʿ
rṣd rtʾ rtʿ rtḥ rṯd
rw. rwḍ rwḥ rws rwś
ryʿ ryd rym ryś rzʾ
rzm rzy rẓw
 
s
s s.r s.ṭ sʾb sʾl
sʿd sʿḍ sʿl sʿsʿ sbʾ
sbb sbd sbḥ sbl sbm
sbṭ sby sdb sdl sdm
sdy sḍr sfd sff sfh
sfl sfn sfr sfy sgd
shl shm sḥt sḫl sḫm
skb skk skn skr slʾ
slf slḥ slḫ slm slṭ
smḥ smr smt smw smy
snbl snd snḥ snn snsl
sny sqʾ sqf sqh sqr
sqy srq srr srw sry
stl str sty sṭr sṭw
sw swʾ swd swr swṭ
syb syg syh syḥ syl
syṭ sẓr StN (Nisbe) SpN
 
š
šʾd šʾm šʾml šʿb šʿm
šʿw šbʿ šbk šbs šdw
šfq šfr šft šġl šhd
šhr šḥḥ šḥk šḥṭ škr
šlw šmʿ šml šms šmt
šnf šnm šnn šnq šqr
šrʿ šrg šrḥ šrk šrm
šrs šrṭ šrw šry šśʿ
šṣn šṣṣ šṣy štʾ štr
šṭr šwʿ šwb šwf šwr
šyʾ šyh šyḥ šym šyn
šyy šzb šẓy
 
ś
ś.ʿ ś.b śʾd śʾk śʿl
śdʿ śdq śḥb śḥm śḥr
śḫn ślʾ ślʿ ślb ślf
ślq śmd śmk śnd śnn
śrr śwʿ śwb śwd śwf
śwr śyf śyq
 
ṣ.ʿ ṣ.r ṣʿd ṣʿn ṣʿq
ṣbʿ ṣbb ṣbḥ ṣbn ṣbr
ṣby ṣdʾ ṣdġ ṣdḥ ṣdq
ṣdy ṣff ṣġr ṣhr ṣḥb
ṣḥḥ ṣḫb ṣlʾ ṣlfʿ ṣlḥ
ṣlm ṣlw ṣly ṣmʾ ṣnʿ
ṣrʿ ṣrb ṣrf ṣrḥ ṣrḫ
ṣrt ṣrw ṣry ṣwʿ ṣwb
ṣwf ṣwr ṣwy ṣyd ṣyḥ
ṣyw
 
t
t.l tbʿ tfn tfṯ
thm tḥr tḥt tlf tlw
tmw trf trḫ tsʿ twʿ
tym
 
ṭ.d ṭʿm ṭbb ṭbḫ ṭbn
ṭhy ṭḥn ṭlʾ ṭlf ṭlw
ṭmʾ ṭmḥ ṭmr ṭmṯ ṭnf
ṭrd ṭrq ṭṯṯ ṭwʿ ṭwḥ
ṭwy ṭyʾ ṭyb
 
ṯʾr ṯʿd ṯʿy ṯbḥ ṯbr
ṯfʾ ṯfd ṯfl ṯfṭ ṯhb
ṯkḥ ṯkm ṯlʿ ṯld ṯll
ṯmn ṯmny ṯmr ṯnd ṯnṯ
ṯqb ṯqf ṯqr ṯrm ṯry
ṯw ṯwb ṯwr ṯyl
 
w
w w.ḫ wʾy wʿb wʿd
wʿẓ wbʾ wbd wbl wbr
wdd wdh wdl wdn wdq
wdṯ wdy wḍʾ wḍʿ wḍn
wḏr wḏy wfʾ wfd wfr
wfṭ wfy wgl wgn wgr
whm whr wht wḥb wḥl
wḥy wḫl wḫr wkb wkḥ
wkn wkr wky wld wlg
wlm wln wly wm wmʾ
wnʿ wnb wqf wqh wqḥ
wqm wqn wqr wqṭ wqẓ
wrb wrd wrh wrḫ wrk
wrṯ wrw wry wsʾ wsʿ
wsn wsq wsṭ wsy wšʿ
wšẓ wśʿ wśd wśf wśl
wśy wṣʿ wṣf wṣḥ wṣl
wṣr wṣt wṣy wtʾ wtḏ
wtn wtq wtr wtw wṭf
wṯʾ wṯb wṯd wṯm wṯn
wṯr wym wyn wzʾ wzʿ
 
y
yʾs ybḥ ybs yd ydʿ
yfʿ yhr ykk ymn yny
yqẓ ysr ytn ytṯṯ ywm
 
z
zʾd zʾk zʾn zʿm zbd
zff zhd zḥ zḫn zkw
zml zmm zrf zrr zwl
zyd zym zyy
 
ẓ.f ẓ.y/wẓy ẓʿn ẓbʿ ẓbb
ẓbl ẓbn ẓbr ẓby ẓfr
ẓkk ẓlʿ ẓlf ẓll ẓlm
ẓrb ẓrf ẓrr ẓwn ẓwr
ẓwy ẓyw ẓyy