Wurzeln

Zitierform: sabaweb.uni-jena.de [Zugriff am 17.09.2021]

 
ʾ
ʾ.b ʾ.ḏ ʾ.l ʾ.y (1) ʾʾ
ʾbʾ ʾbd ʾbh ʾbh / bht ʾbl
ʾbn ʾbq ʾbr ʾbw ʾby
ʾdʾ ʾdb ʾdm ʾdr ʾdw
ʾḏn ʾḏy ʾf ʾfkl ʾfq
ʾgl ʾgm ʾhl ʾhn ʾhr
ʾḫḏ ʾḫr ʾḫw ʾkl ʾl
ʾlh ʾlm ʾlq ʾlw ʾm
ʾmm ʾmn ʾmr ʾn ʾnf
ʾns ʾnt ʾnṯ ʾny ʾrby
ʾrf ʾrḫ ʾrk ʾrm ʾrṯ
ʾrz ʾsd ʾss ʾsw ʾsy
ʾśg ʾśl ʾśr ʾtb ʾtḥ
ʾtn ʾtw ʾṭm ʾṯl ʾṯr
ʾwb ʾwd ʾwḍ ʾwl ʾwy
ʾys ʾyw ʾzd ʾzm
 
ʿ
ʿ.s ʿ.š ʿ.ṭ ʿbd ʿbl
ʿbr ʿbṭ ʿdd ʿdm ʿdn
ʿdw ʿḍ ʿḍd ʿḍw/ʿḍḍ/mʿḍ ʿḏb
ʿfr ʿfš ʿfw ʿfy ʿgd
ʿglm ʿgm ʿgr ʿgš ʿhd
ʿhr ʿkd ʿkk ʿkm ʿkr
ʿlb ʿll ʿlm ʿln ʿlṣ
ʿly ʿm ʿmd ʿmh ʿml
ʿmr ʿmy ʿnb ʿnw ʿny
ʿqb ʿqd ʿql ʿqm ʿqq
ʿqš ʿqw ʿrb ʿrḍ ʿrf
ʿrḫ ʿrm ʿrn ʿrq ʿrr
ʿrš ʿrś ʿsʾ ʿsb ʿsm
ʿsq ʿsy ʿšḍ ʿšn ʿšnʾ
ʿšr ʿšṭ ʿśb ʿśf ʿśn
ʿṣd ʿṣm ʿṣr ʿt ʿtb
ʿtk ʿtl ʿṭf ʿṯr ʿṯtr
ʿwḏ ʿwf ʿwn ʿwq ʿwr
ʿyn ʿyr ʿyy ʿzg ʿzl
ʿẓm ʿẓn
 
b
b b.ʾ b.r bʾd bʾl
bʾs bʿbʿ bʿd bʿl bʿr
bdʾ bdʿ bdd bdl bdr
bḍʿ bḏḏ bḏl bgl bġl
bhʾ bhṯ bhẓ bḥḍ bḥr
bkl bkr bl blʿ bld
blq blt blṭ blw bn
bny bql bqr bqy brʾ
brd brḍ brḏ brg brhn
brk brl brq brr brṯ
bry bsl bsr bšr bṣḥ
btʿ btr bṭḥ bṭl bṯṯ
bwb bwḥ bwl bwn bwr
byd byn byt
 
d
d d.l d.m dʿṭ
dbr dbs dbw dff/wdf dfl
dfq dglm dhr dkk dkr
dll dlw dmr dmw dnn
drʾ drf drk drm drr
dśś dṯʾ dwl dwm dwr
dyṯ
 
ḍ.ʿ/wḍʿ ḍʾn ḍʾs ḍʿḍʿ ḍʿl
ḍbḥ ḍfr ḍfw ḍgm ḍġr
ḍḥr ḍḥw ḍlʿ ḍll ḍmd
ḍrʿ ḍrb ḍrf ḍrk ḍrr
ḍrw ḍry ḍwʿ ḍwn ḍym
 
ḏ.m ḏ.r ḏʾb ḏʾf
ḏʾm ḏʿb ḏbʾ ḏbḥ ḏbq
ḏfr ḏhb ḏḥt ḏḫr ḏkr
ḏll ḏmḥ ḏmr ḏnb ḏnm
ḏqn ḏqṭ ḏrʾ ḏrʿ ḏrb
ḏrl ḏrq ḏrr ḏwb ḏwd
ḏyr
 
f
f fʾl fʿl fdfd fdḥ
fḍr fgʿ fgg fgm fgr
fḥl fḥm fḫḏ fḫr flg
flk fll flq fls flś
flṭ fnw fqd fqḍ fqḥ
fqr frʾ frʿ frd frḍ
frh frq frs frš frś
fsʾ fsd fsḥ fšʾ fšḥ
fṣm fṣy ftḥ ftḫ ftr
fṭn fyʾ fyd fyḥ fyš
fẓr
 
g
gʾm gʿr gbʾ gbb gbḏ
gbz gdd gdm gdr gḏʿ
gḏf gḏm gḏw gfn gfy
ghl ghm glb gmʿ gmd
gmm gnʾ gnb gnn gny
grʿ grb grbʾ grḥ grm
grz gwʿ gwb gwd gwl
gwr gwy gwz gyʾ gyb
gyr gyš gzʾ gzʿ gzf
gzl gzm gzr gzy gzz
 
ġ
ġ ġbb ġbr ġbṭ ġfr
ġll ġlm ġnm ġny ġrb
ġrḍ ġrr ġsl ġwn ġwr
ġyl ġyr ġyṯ ġzw
 
h
hʾn hbṭ hdr hdy hḍb
hgn hgr hll hls hm
hmm hmr hms hmy hn
hnn hny hrb hrg hrk
hrr hrṭ hry hrz hṭṭ
hwb hwn hwr hyʾ hyʿ
hykl hyl hymn hyn hyr
 
ḥ.r ḥ.w ḥbb ḥbḥ ḥbl
ḥbš ḥbṭ ḥby ḥdd ḥdṯ
ḥḍr ḥḍw ḥḏk ḥḏr ḥfd
ḥfn ḥfr ḥfš ḥfy ḥgg
ḥgl ḥgm ḥgr ḥḥll ḥḫy
ḥlb ḥlf ḥll ḥlm ḥln
ḥlṣ ḥlw ḥly ḥlẓ ḥmd
ḥmm ḥmr ḥms ḥmṭ ḥmw
ḥmẓ ḥnš ḥnṣ ḥq. ḥqb
ḥqq ḥqr ḥqw ḥrb ḥrd
ḥrf ḥrg ḥrm ḥrq ḥrr
ḥrṯ ḥrw ḥry ḥsm ḥšk
ḥšy ḥśr ḥśś ḥśy ḥṣb
ḥṣm ḥṣn ḥṣq ḥṣr ḥṣt
ḥṭb ḥṯq ḥṯw ḥw ḥwb
ḥwl ḥwr ḥwt ḥwy ḥyʾl
ḥyf ḥykl ḥyl ḥyq ḥyr
ḥyw ḥzb ḥzn ḥẓm ḥẓr
ḥẓy ḥxw
 
ḫ.l ḫbʾ ḫbb ḫbl ḫbt
ḫbz ḫdʿ ḫdg ḫdl ḫdr
ḫfd ḫfḍ ḫfg ḫfr ḫfš
ḫl. ḫlʾ ḫlb ḫlf ḫll
ḫlṣ ḫlw ḫmʾ ḫmr ḫms
ḫmṭ ḫny ḫrʾ ḫrf ḫrg
ḫrr ḫrš ḫrṣ ḫrṭ ḫry
ḫss ḫśf ḫśś ḫṣb ḫṣr
ḫtn ḫṭʾ ḫṭb ḫṭl ḫṭr
ḫṭw ḫwd ḫwḏ ḫwḫ ḫwl
ḫwy ḫyb ḫyḏ ḫyl ḫym
ḫys ḫzf
 
k
k k.d k.l kʾb kʾn
kʿn kbd kbḥ kbr kbš
kdʾ kdḥ kdn kfʿ kfḥ
kfr kfy kh khl kḥḥ
klʾ klb kll klm klw
kml kmn kms kmś kmt
knf knn kns kqr krʿ
krḏ krf krkr krr krśtś
ksb ksd kšṭ kśʾ kśʿ
kśw ktb kty kṯr kwḥ
kwn kwr kyb kyd kyl
kyr kẓm kẓr
 
l
l l.n lʾk lʾm lʿb
lbʾ lbb lbd lbḫ lbn
ldm ldn ldy lff lfy
lhm lḥd lḥf lḫb lḫm
lkd lm lmd lmm lmš
lqb lqḥ lqṭ lqẓ lsn
lwb lyl lyz lzz
 
m
m m.r mʾd mʾl
mʿd mʿd/ʿ.d mʿn mʿs mdd
mdy mḍw mḍy mḏr mgt
mhr mḥḍ mḥk mḥl mḥn
mḫr mḫs mkr mlʾ mlk
mlṯ mly mmw mn mnʿ
mnl mnn mns mnṭ mny
mqn mqṭ mrʾ mrʿ mrb
mrg mrn mrr mry msḥ
msr mss msw mšk mšš
mšy mśr mṣb mṣr mtʿ
mtḥ mtr mtt mty mṭr
mṯl mw mwn mwr mwt
myṯ mzʿ mzr mẓʾ
 
n
n n.x nʾd nʿ nʿb
nʿmz nʿy nb nbʾ nbʿ
nbl nbt nbṭ ndʾ ndb
ndy nḍ nḍʿ nḍf nḍḥ
nḍr nḍw nḏf nḏh nḏr
nfḫ nfl nfm nfn nfq
nfs nfṣ nfṯ ngf ngr
ngš ngś ngw ngz nhd
nhg nhk nhl nhm nhr
nḥb nḥfl nḥl nḥql nḥr
nḥy nḫl nḫs nḫy nkf
nkr nkś nkṯ nky nml
nmr nms nmšr nmw nmy
nqd nqḍ nqḏ nqḥ nql
nqr nqṣ nqy nqz nsʾ
nsl nsm nsr nss nšʾ
nšr nšw ? nśf nśg nśk
nśr nṣb nṣf nṣf ≠ wṣf nṣḥ
ntf nty nṭʿ nṭf nṭš
nwf nwḥ nwḫ nwl nwm
nwr nwy nyʾ nyb nyl
nzl nẓm nẓr
 
q
qbb qbḍ qbhẓ qbl qbr
qdh qdḥ qdm qdr qds
qḍḍ qḏl qḏn qḏy qfd
qhl qḥf qkn qlʾ qld
qll qlm qls qly qmʿ
qmm qmz qmx qnʿ qng
qnt qnw qny qrʾ qrʿ
qrḍ qrf qrḥ qrm qrn
qrś qrṣ qrw qry qrẓ
qsd qsḥ qsm qss qsṭ
qšḏ qšm qšṭ qśm qṣʿ
qṣr qṣṣ qṣw qṣy qṣx
qtr qṭn qṭr qṭṭ qṭw
qwf qwl qwm qwy qyḍ
qyḥ qyn qyṣ qyw qyẓ
 
r
r.q r.s r.ś rʾb rʾḫ
rʾs rʾš rʾy rʿb rʿg
rʿl rʿw rʿy rʿẓ rbʿ
rbḍ rbḥ rbḫ rbk rbq
rbw rby rdʾ rdd rdḥm
rḍʿ rḍf rḍḥ rḍw rḏḏ
rfʾ rfd rfq rgʿ rgl
rgṯ rġm rhm rhn rhq
rḥb rḥḍ rḥl rḥm rḥq
rkb rkl rkś rmg rmḥ
rmy rnd rnn rqb rqd
rsl rsy ršd ršw rśʿ
rṣd rtʾ rtʿ rtb rtḥ
rṯy rw. rwḍ rwḥ rws
rwy ryʿ ryd rym ryś
rzḥ rzm rzy rẓw
 
s
s s.r s.ṭ sʾb sʾl
sʿd sʿḍ sʿl sʿsʿ sʿy
sbʿ sbb sbd sbḥ sbl
sbq sbṭ sby sdb sdl
sdṯ sdy sḍr sfd sff
sfḥ sfl sfn sfr sfy
sgḏ shl shm sḥt sḫl
sḫn skb skk skn skr
slʿ slf slḥ slḫ slm
smʾ smʿ smḥ smr smt
smy sn snbl snd snḥ
snsl snw sny sqʾ sqf
sqm sqr sqṭ sqy srq
srw sry ssʿ stl str
sṭr sṭw sṭy sw swʾ
swr swṭ swy syb syg
syḥ syl syr syṭ sẓr
SpN
 
š
š.n šʾd šʾm šʾml šʿb
šʿr šʿw šbʿ šbk šbs
šfʿ šfq šfr šft šġl
šhm šhr šḥḥ šḥk šḥṭ
šlṯ šlw šmʿ šml šms
šnʾ šnf šnm šnn šnq
šr šrʿ šrg šrḥ šrk
šrq šrs šrṭ šrw šry
šśn šṣn šṣṣ šṣy štʾ
šty šṭr šwʿ šwb šwf
šy šyʾ šyh šyḥ šym
šyṭ šyy šzb šẓy
 
ś
ś.ʿ ś.b śʾd śʾk śʿl
śdʿ śdq śgd śḥb śḥm
śḫl śḫn ślʾ ślʿ ślb
śll ślq śmd śmk śnd
śny śrr śwʿ śwb śwd
śwk śwr śyf śyq
 
ṣ.ʿ ṣ.r ṣʿd ṣʿn ṣʿq
ṣbʿ ṣbb ṣbḥ ṣbn ṣbr
ṣby ṣdʾ ṣdġ ṣdḥ ṣdq
ṣdy ṣff ṣġr ṣhr ṣḥb
ṣḥḥ ṣḫb ṣlʾ ṣlfʿ ṣlḥ
ṣlm ṣlw ṣly ṣmʾ ṣnʿ
ṣrʿ ṣrb ṣrf ṣrḥ ṣrḫ
ṣrt ṣrw ṣry ṣwʿ ṣwb
ṣwf ṣwr ṣwy ṣyd ṣyḥ
ṣyw
 
t
t.l tbʿ tfn tfṯ
thm tḥr tḥt tlf tlw
tmw trf trḫ tsʿ twʿ
tym Test
 
ṭ.d ṭʿm ṭbb ṭbḫ ṭbn
ṭhy ṭḥn ṭlʾ ṭlf ṭlw
ṭmʾ ṭmḥ ṭmr ṭmṯ ṭnf
ṭrd ṭrq ṭṯṯ ṭwʿ ṭwḥ
ṭwy ṭyʾ ṭyb
 
ṯʾr ṯʿd ṯʿy ṯbḥ ṯbr
ṯfʾ ṯfd ṯfl ṯfṭ ṯġr
ṯkʿ ṯkḥ ṯkm ṯlʿ ṯld
ṯlṯ ṯmn ṯmny ṯmr ṯnd
ṯny ṯqb ṯqf ṯqr ṯrm
ṯtṯṯ ṯw ṯwb ṯwr ṯyl
 
w
w w.ḫ wʾy wʿb wʿd
wʿẓ wbʾ wbd wbl wbr
wdd wdh wdl wdn wdq
wdṯ wdy wḍʾ wḍʿ wḍn
wḏr wḏy wfʾ wfd wfr
wfṭ wfy wgl wgn wgr
whm whr wht wḥb wḥl
wḥy wḫl wḫr wkb wkḥ
wkn wkr wky wld wlg
wlm wln wly wm wmʾ
wnʿ wnb wqf wqh wqḥ
wqm wqn wqr wqṭ wqẓ
wrb wrd wrh wrḫ wrk
wrṯ wrw wry wsʾ wsʿ
wsn wsq wsṭ wsy wšʿ
wšẓ wśʿ wśd wśf wśl
wśy wṣʿ wṣf wṣḥ wṣl
wṣr wṣt wṣy wtʾ wtḏ
wtn wtq wtr wtw wṭf
wṯʾ wṯb wṯd wṯm wṯn
wṯr wym wyn wzʾ wzʿ
 
y
yʾs ybḥ ybs yd ydʿ
yfʿ yhr ykk ymn yny
yqẓ ysr ytn ytṯṯ ywm
 
z
zʾd zʾk zʾn zʿm zbd
zff zhd zḥ zḫn zkw
zml zmm zrf zrr zwl
zyd zym zyy
 
ẓ.f ẓ.y/wẓy ẓʿn ẓbʿ ẓbb
ẓbl ẓbn ẓbr ẓby ẓfr
ẓkk ẓlʿ ẓlf ẓll ẓlm
ẓrb ẓrf ẓrr ẓwn ẓwr
ẓwy ẓyw ẓyy