Wurzeln

Zitierform: sabaweb.uni-jena.de [Zugriff am 02.12.2022]

ʾ
ʾ.b ʾ.ḏ ʾ.l ʾ.y ʾʾ
ʾʾwl ʾʿm ʾbʾ ʾbd ʾbh
ʾbh / bht ʾbl ʾbm ʾbn ʾbq
ʾbr ʾbw ʾby ʾd ʾdʾ
ʾdb ʾdm ʾdr ʾdw ʾḏ
ʾḏn ʾḏy ʾf ʾfkl ʾfq
ʾfy ʾgl ʾgm ʾgn ʾgr
ʾhl ʾhn ʾhr ʾḥd ʾḫḏ
ʾḫr ʾḫw ʾkl ʾl ʾlf
ʾlh ʾlm ʾlq ʾlw ʾm
ʾmh ʾmḫ ʾmm ʾmn ʾmr
ʾn ʾnf ʾnk ʾns ʾnt
ʾnṯ ʾny ʾrb ʾrby ʾrḍ
ʾrf ʾrḫ ʾrk ʾrm ʾrṯ
ʾry ʾrz ʾsd ʾss ʾsw
ʾsy ʾšr ʾśg ʾśl ʾśr
ʾtb ʾtḥ ʾtm ʾtn ʾtw
ʾṭm ʾṯl ʾṯr ʾw ʾwb
ʾwd ʾwḍ ʾwl ʾws ʾwy
ʾy ʾys ʾyw ʾzd ʾzm

ʿ
ʾʿm ʿ.ḍ ʿ.s ʿ.š ʿ.ś
ʿ.ṭ ʿbd ʿbḏ ʿbl ʿbn
ʿbr ʿbṭ ʿdd ʿdm ʿdn
ʿdq ʿdw ʿḍ ʿḍd ʿḍm
ʿḍw/ʿḍḍ/mʿḍ ʿḏb ʿḏr ʿfr ʿfš
ʿfw ʿfy ʿgd ʿgl ʿglm
ʿgm ʿgr ʿgš ʿhd ʿhn
ʿhr ʿkd ʿkk ʿkm ʿkr
ʿkś ʿlb ʿll ʿlm ʿln
ʿlṣ ʿlw ʿly ʿm ʿmd
ʿmh ʿml ʿmm ʿmr ʿmy
ʿnb ʿnf ʿnw ʿny ʿnz
ʿqb ʿqd ʿql ʿqm ʿqq
ʿqr ʿqš ʿqw ʿrʿr ʿrb
ʿrḍ ʿrf ʿrgl ʿrḫ ʿrm
ʿrn ʿrq ʿrr ʿrsl ʿrš
ʿrś ʿrṣ ʿsʾ ʿsb ʿsm
ʿsn ʿsq ʿstn ʿsy ʿšḍ
ʿšn ʿšnʾ ʿšq ʿšr ʿšṭ
ʿśb ʿśf ʿśn ʿśr ʿṣb
ʿṣd ʿṣm ʿṣr ʿt ʿtb
ʿtd ʿtk ʿtl ʿṭf ʿṭl
ʿṯr ʿṯtr ʿwd ʿwḏ ʿwf
ʿwn ʿwq ʿwr ʿws ʿyn
ʿyr ʿyy ʿzg ʿzl ʿzz
ʿẓm ʿẓn

b
b b.ʾ b.r bʾd bʾl
bʾr bʾs bʿbʿ bʿd bʿl
bʿr bʿw bdʾ bdʿ bdd
bdl bdq bdr bdw bdy
bḍʿ bḏḏ bḏl bgl bġl
bġy bhʾ bhl bhṯ bhẓ
bḥḍ bḥr bḫn bkl bkr
bl blʿ blbl bld bll
blq blśn blt blṭ blw
bn bnd bnm bnn bny
bql bqr bqy brʾ brbl
brd brḍ brḏ brg brhn
brḥ brk brl brq brr
brṯ brw bry bsl bsr
bšr bṣḥ bṣl bṣṣ bṣt
btʿ btr bṭʾ bṭḥ bṭl
bṯṯ bwʾ bwb bwḥ bwl
bwn bwr byʿ byd byn
byt

d
d d.l d.m dʿṭ
dbl dbr dbs dbw dff
dff/wdf dfl dfn dfq dglm
dhl dhr dḫl dkk dkr
dkṯ dll dlw dmr dmw
dngl dnn dnr dqq drʾ
drḍ drf drk drm drr
dry dśś dṯʾ dwl dwm
dwr dws dyn dyṯ

ḍ.ʿ/wḍʿ ḍʾn ḍʾs ḍʿḍʿ ḍʿl
ḍbʾ ḍbʿ ḍbḥ ḍbr ḍby
ḍfr ḍfw ḍgm ḍġr ḍhr
ḍḥr ḍḥw ḍḫm ḍlʿ ḍll
ḍmd ḍmn ḍmr ḍrʿ ḍrb
ḍrf ḍrk ḍrn ḍrr ḍrs
ḍrw ḍry ḍwʿ ḍwn ḍym

ḏ.m ḏ.r ḏʾb ḏʾf
ḏʾg ḏʾm ḏʿb ḏbʾ ḏbḥ
ḏbq ḏbr ḏfr ḏhb ḏhl
ḏḥt ḏḫr ḏkr ḏkw ḏll
ḏmḥ ḏmr ḏnb ḏnm ḏnn
ḏnt ḏqn ḏqṭ ḏrʾ ḏrʿ
ḏrb ḏrk ḏrl ḏrq ḏrr
ḏwb ḏwd ḏwl ḏyr

f
f fʾl fʿl fdfd fdḥ
fdy fḍḥ fḍr fgʿ fgg
fgm fgr fhd fḥl fḥm
fḫḏ fḫr fkr flg flḥ
flk fll flq fls flś
flt flṭ fly fnw fqd
fqḍ fqḥ fql fqr frʾ
frʿ frd frḍ frfr frh
frq frs frš frś frzn
fsʾ fsd fsḥ fšʾ fšḥ
fśl fṣm fṣy ftḥ ftḫ
ftr fty fṭn fyʾ fyd
fyḥ fyš fzʿ fẓr

g
gʾm gʿd gʿr gbʾ gbb
gbḏ gbl gbr gby gbz
gdd gdm gdr gḏʿ gḏḏ
gḏf gḏgḏ gḏm gḏw gfn
gfy ghḏ ghl ghm gḥl
glb glgl gmʿ gmd gml
gmm gms gnʾ gnb gnn
gny gnz grʿ grb grbʾ
grf grḥ grm grn grz
gwʿ gwb gwd gwl gwm
gwr gwy gwz gyʾ gyb
gyl gyr gyš gzʾ gzʿ
gzf gzḥ gzl gzm gzr
gzy gzz

ġ
ġ ġbb ġbr ġbṭ ġfr
ġlb ġll ġlm ġnm ġny
ġrb ġrbb ġrḍ ġrr ġsl
ġwn ġwr ġwy ġyl ġym
ġyr ġyṯ ġzw

h
h hʾn hbṭ hdr hdy
hḍb hgl hgn hgr hll
hls hm hmʿ hmm hmr
hms hmy hn hnʾ hnd
hnn hny hrb hrg hrk
hrm hrr hrṭ hry hrz
hṭṭ hwʾ hwb hwn hwr
hyʾ hyʿ hyg hykl hyl
hymn hyn hyr hyy

ḥ.r ḥ.w ḥbb ḥbḥ ḥbl
ḥbr ḥbš ḥbṭ ḥby ḥdd
ḥdṯ ḥḍb ḥḍḍ ḥḍk ḥḍr
ḥḍw ḥḍy ḥḏk ḥḏm ḥḏr
ḥfd ḥff ḥfn ḥfr ḥfš
ḥfy ḥgb ḥgg ḥgk ḥgl
ḥgm ḥgr ḥḥll ḥḫy ḥlʾ
ḥlb ḥlf ḥll ḥlm ḥln
ḥlq ḥlṣ ḥlw ḥly ḥlẓ
ḥmd ḥml ḥmm ḥmr ḥms
ḥmṭ ḥmw ḥmy ḥmẓ ḥnḍl
ḥnš ḥnṣ ḥnẓl ḥq. ḥqb
ḥql ḥqm ḥqq ḥqr ḥqw
ḥrb ḥrd ḥrḍ ḥrf ḥrg
ḥrm ḥrq ḥrr ḥrṣ ḥrṭ
ḥrṯ ḥrw ḥry ḥsb ḥsm
ḥšk ḥšr ḥšy ḥśr ḥśś
ḥśy ḥṣb ḥṣd ḥṣm ḥṣn
ḥṣq ḥṣr ḥṣt ḥṣy ḥṭb
ḥṯq ḥṯw ḥw ḥwb ḥwd
ḥwl ḥwr ḥwṣ ḥwt ḥwy
ḥyʾl ḥyḍ ḥyf ḥykl ḥyl
ḥyq ḥyr ḥyṯ ḥyw ḥzb
ḥzn ḥẓm ḥẓr ḥẓw ḥẓy
ḥxw

ḫ.l ḫbʾ ḫbb ḫbl ḫbr
ḫbt ḫbṭ ḫbz ḫdʿ ḫdg
ḫdl ḫdm ḫdr ḫḍf ḫfd
ḫfḍ ḫfg ḫfr ḫfš ḫfṯ
ḫl. ḫlʾ ḫlb ḫlf ḫll
ḫlq ḫlṣ ḫlw ḫmʾ ḫmr
ḫms ḫmṣ ḫmṭ ḫny ḫrʾ
ḫrf ḫrg ḫrq ḫrr ḫrš
ḫrṣ ḫrṭ ḫry ḫryh ḫss
ḫst ḫśf ḫśś ḫṣb ḫṣf
ḫṣr ḫṣṣ ḫtl ḫtm ḫtn
ḫṭʾ ḫṭb ḫṭl ḫṭr ḫṭṭ
ḫṭw ḫwd ḫwḏ ḫwḫ ḫwl
ḫwm ḫwy ḫyb ḫyḏ ḫyl
ḫym ḫyr ḫys ḫzf

k
k k.d k.l kʾb kʾn
kʿb kʿn kbd kbḥ kbr
kbš kby kdʾ kdḥ kdn
kfʿ kfḥ kfl kfr kfy
kh khl kḥḥ kḥy klʾ
klb kll klm klw kmkm
kml kmn kms kmś kmt
kn knf knn kns kqr
krʿ krb krḏ krf krh
krkr krr krśtś kry ksb
ksd ksm kšṭ kśʾ kśʿ
kśḥ kśw ktb kty kṯr
kwḥ kwkb kwn kwr kyb
kyd kyl kyn kyr kyš
kẓm kẓr

l
l l.ḍ l.n lʾk lʾm
lʿb lʿl lbʾ lbb lbd
lbḫ lbn lbs ldm ldn
ldy lff lfy lhg lhm
lḥd lḥf lḫb lḫm lḫy
lkʾ lkʿ lkd lkk lm
lmd lmm lmš lnʾ lqb
lqḥ lqṭ lqẓ lsn lṣq
lw lwb lyʿ lyl lyz
lzz

m
m m.r mʾd mʾl
mʾn mʿd mʿd/ʿ.d mʿn mʿs
mdd mdm mdr mdy mḍʾ
mḍw mḍy mḏḥ mḏr mgt
mh mhg mhr mḥḍ mḥk
mḥl mḥn mḫḍ mḫr mḫs
mkr mlʾ mlḥ mlk mln
mlṯ mly mmw mn mnʿ
mnḏ mnl mnn mns mnṭ
mny mqb mqn mqṭ mrʾ
mrʿ mrb mrḍ mrg mrn
mrr mrś mry msḥ msk
msr mss msw mšk mšš
mšw mšy mśr mṣʾ mṣb
mṣr mtʿ mtb mtḥ mtr
mtt mty mṭr mṭw mṯl
mṯmn mw mwʾ mwm mwn
mwr mwt myr myṯ mzʿ
mzr mẓʾ

n
n n.x nʾd nʾy nʿ
nʿb nʿf nʿm nʿmz nʿy
nb nbʾ nbʿ nbb nbḥ
nbl nbš nbt nbṭ ndʾ
ndb ndf ndy nḍ nḍʿ
nḍf nḍḥ nḍḫ nḍm nḍr
nḍw nḏf nḏh nḏr nfʿ
nfḫ nfl nfm nfn nfq
nfr nfs nfṣ nfṯ ngʿ
ngf ngḥ ngr ngs ngš
ngś ngw ngz nhd nhḍ
nhg nhk nhl nhm nhr
nhw nhy nḥb nḥfl nḥl
nḥql nḥr nḥṣ nḥy nḫl
nḫs nḫy nkd nkf nkl
nkr nkś nkṯ nky nml
nmm nmr nms nmšr nmw
nmy nqb nqd nqḍ nqḏ
nqḥ nql nqm nqr nqṣ
nqy nqz nsʾ nsk nsl
nsm nsr nss nšʾ nšm
nšr nšw ? nśf nśg nśḥ
nśk nśl nśr nṣʿ nṣb
nṣf nṣf ≠ wṣf nṣḥ nṣr ntf
nty nṭʿ nṭf nṭš nṯk
nwb nwf nwḥ nwḫ nwl
nwm nwq nwr nwṭ nwy
nyʾ nyb nyl nzʿ nzl
nẓm nẓr

q
q.d q.m qbb qbḍ qbhẓ
qbl qbr qdf qdh qdḥ
qdm qdr qds qḍb qḍḍ
qḏl qḏn qḏy qfd qfl
qhl qḥf qkn qlʾ qld
qlḥ qll qlm qls qly
qmʿ qmḥ qml qmm qmz
qmx qnʿ qng qnm qnq
qnt qnw qny qrʾ qrʿ
qrb qrḍ qrf qrḥ qrm
qrn qrš qrś qrṣ qrw
qry qrẓ qsb qsd qsḥ
qsm qss qsṭ qšb qšḏ
qšm qšṭ qśm qṣʿ qṣb
qṣr qṣṣ qṣw qṣy qṣx
qtl qtr qṭn qṭr qṭṭ
qṭw qwʿ qwf qwl qwm
qwy qyḍ qyf qyḥ qyn
qyr qyṣ qyw qyẓ qẓy

r
r.d r.q r.s r.ś rʾb
rʾḫ rʾk rʾs rʾš rʾy
rʿb rʿg rʿk rʿl rʿn
rʿw rʿy rʿẓ rbʿ rbb
rbḍ rbḥ rbḫ rbk rbq
rbṭ rbw rby rdʾ rdd
rdḥm rdy rḍʿ rḍf rḍḥ
rḍw rḏḏ rḏḥ rfʾ rfd
rfq rgʿ rgl rgm rgn
rgṯ rġm rhm rhn rhq
rhṭ rhw rḥb rḥḍ rḥl
rḥm rḥn rḥq rḥt rkb
rkl rks rkś rly rmg
rmḥ rml rms rmy rnd
rnn rqb rqd rqm rqw
rqy rsʿ rsb rsl rsy
ršd ršḥ ršw rśʿ rśm
rṣb rṣd rtʾ rtʿ rtb
rtḥ rṯd rṯy rw. rwḍ
rwḥ rwn rws rwś rwy
ryʿ ryd rym ryn ryś
rzʾ rzḥ rzm rzn rzy
rẓw

s
s s.n s.r s.s s.ṭ
sʾb sʾl sʾr sʿd sʿḍ
sʿl sʿsʿ sʿy sbʾ sbʿ
sbb sbd sbḥ sbl sbm
sbq sbṭ sby sdb sdl
sdm sdṯ sdy sḍr sfd
sff sfh sfḥ sfl sfn
sfr sfy sgd sgḏ sġr
shl shm sḥq sḥt sḫl
sḫm sḫn sḫy skb skk
skn skr slʾ slʿ slf
slḥ slḫ slm slṭ smʾ
smʿ smḥ smr smt smw
smy sn snbl snd snḥ
snn snsl snw sny sqʾ
sqf sqh sql sqm sqr
sqṭ sqy srq srr srw
sry ssʿ stl str sty
sṭr sṭw sṭy sw swʾ
swd swr swṭ swy syb
syg syh syḥ syl syr
syṭ sẓr SpN

š
š.n šʾd šʾm šʾml šʿb
šʿl šʿm šʿr šʿw šbʿ
šbk šbs šdw šfʿ šff
šfq šfr šft šġl šhb
šhd šhm šhr šhy šḥḥ
šḥk šḥṣ šḥṭ škr šlṯ
šlw šmʿ šml šms šmt
šnʾ šnf šnm šnn šnq
šqr šr šrʿ šrg šrḥ
šrk šrm šrq šrs šrṭ
šrw šry šśʿ šśn šṣn
šṣṣ šṣy štʾ štr šty
šṭr šṭy šwʿ šwb šwf
šwr šy šyʾ šyh šyḥ
šym šyn šyṭ šyy šzb
šẓy

ś
ś.ʿ ś.b śʾd śʾk śʿl
śbb śdʿ śdq śgd śḥb
śḥm śḥr śḫl śḫn śkʿ
ślʾ ślʿ ślb ślf śll
ślq śmd śmk śnd śnn
śny śrr śwʿ śwb śwd
śwf śwk śwr śyf śyq

ṣ.ʿ ṣ.r ṣʿd ṣʿn ṣʿq
ṣbʾ ṣbʿ ṣbb ṣbġ ṣbḥ
ṣbn ṣbr ṣbs ṣby ṣdʾ
ṣdġ ṣdḥ ṣdq ṣdr ṣdy
ṣff ṣġr ṣhr ṣḥb ṣḥf
ṣḥḥ ṣḫb ṣkn ṣlʾ ṣlf
ṣlfʿ ṣlḥ ṣll ṣlm ṣlw
ṣly ṣmʾ ṣnʿ ṣnq ṣqṭ
ṣrʿ ṣrb ṣrf ṣrḥ ṣrḫ
ṣrm ṣrt ṣrw ṣry ṣṭr
ṣwʿ ṣwb ṣwd ṣwf ṣwr
ṣwy ṣyd ṣyḥ ṣyr ṣyw

t
t.l tʾm tbʿ tbb
tfn tfṯ tgf thm tḥr
tḥt tlf tlw tmm tmr
tmw trf trḫ tsʿ twʿ
twḫrhf tyḥ tym Test

ṭ.d ṭ.r ṭʿm ṭbb ṭbḫ
ṭbn ṭhr ṭhy ṭḥn ṭlʾ
ṭlf ṭlq ṭlw ṭly ṭmʾ
ṭmḥ ṭmr ṭmṯ ṭnf ṭny
ṭrd ṭrq ṭṯṯ ṭwʿ ṭwḥ
ṭwl ṭwy ṭyʾ ṭyb

ṯʾr ṯʿd ṯʿy ṯbḥ ṯbr
ṯdy ṯfʾ ṯfd ṯfl ṯfṭ
ṯġr ṯhb ṯkʿ ṯkḥ ṯkm
ṯlʿ ṯld ṯll ṯlṯ ṯmn
ṯmny ṯmr ṯnd ṯnn ṯnṯ
ṯny ṯqb ṯqf ṯqr ṯrb
ṯrm ṯry ṯtṯṯ ṯw ṯwb
ṯwr ṯyl

w
w w.ḫ wʾl wʾy wʿb
wʿd wʿl wʿẓ wbʾ wbd
wbl wbr wdʾ wdd wdh
wdl wdn wdq wdr wdṯ
wdy wḍʾ wḍʿ wḍn wḍr
wḏʾ wḏr wḏy wfʾ wfd
wfq wfr wft wfṭ wfy
wgh wgl wgn wgr whb
whm whr wht wḥb wḥl
wḥš wḥy wḫl wḫr wkb
wkḥ wkl wkn wkr wky
wlb wld wlg wll wlm
wln wlq wlś wly wm
wmʾ wmw wnʿ wnb wny
wqf wqh wqḥ wql wqm
wqn wqr wqṭ wqẓ wrʿ
wrb wrd wrh wrḫ wrk
wrq wrṯ wrw wry wsʾ
wsʿ wsm wsn wsq wsṭ
wsy wšʿ wšw wšẓ wśʿ
wśd wśf wśl wśn wśq
wśy wṣʿ wṣf wṣḥ wṣl
wṣm wṣr wṣt wṣy wtʾ
wtʿ wtb wtḏ wtf wtn
wtq wtr wtw wty wṭf
wṭḥ wṭn wṯʾ wṯb wṯd
wṯk wṯm wṯn wṯq wṯr
wym wyn wzʾ wzʿ wzg
wzr

y
y yʾs ybḥ ybl ybs
yd ydʿ ydn yfʿ yhr
ykk ymn yny yqn yqẓ
ysr ytn ytṯṯ ywm

z
z.n zʾd zʾk zʾn zʿm
zbd zbr zff zhd zḥ
zḫn zkw zll zml zmm
zrf zrr zwl zwr zwz
zyd zym zyy

ẓ.f ẓ.y/wẓy ẓʿn ẓbʿ ẓbb
ẓbg ẓbl ẓbn ẓbr ẓby
ẓfr ẓhr ẓkk ẓlʿ ẓlf
ẓll ẓlm ẓmʾ ẓrb ẓrf
ẓrr ẓwn ẓwr ẓwṭ ẓwy
ẓyw ẓyy