Wurzeln

Zitierform: sabaweb.uni-jena.de [Zugriff am 30.03.2023]

ʾ
ʾ.b ʾ.ḏ ʾ.l ʾ.y ʾʾ
ʾʾwl ʾʿm ʾbʾ ʾbd ʾbh
ʾbh / bht ʾbl ʾbm ʾbn ʾbq
ʾbr ʾbw ʾby ʾd ʾdʾ
ʾdb ʾdm ʾdr ʾdw ʾḏ
ʾḏn ʾḏy ʾf ʾfkl ʾfq
ʾfy ʾgl ʾgm ʾgn ʾgr
ʾhl ʾhn ʾhr ʾḥd ʾḫḏ
ʾḫr ʾḫw ʾkl ʾl ʾlf
ʾlh ʾlm ʾlq ʾlw ʾm
ʾmh ʾmḫ ʾmm ʾmn ʾmr
ʾn ʾnf ʾnk ʾns ʾnt
ʾnṯ ʾny ʾrb ʾrby ʾrḍ
ʾrf ʾrḫ ʾrk ʾrm ʾrṯ
ʾry ʾrz ʾsd ʾss ʾsw
ʾsy ʾšr ʾśg ʾśl ʾśr
ʾtb ʾtḥ ʾtm ʾtn ʾtw
ʾṭm ʾṯl ʾṯr ʾw ʾwb
ʾwd ʾwḍ ʾwl ʾws ʾwy
ʾy ʾys ʾyw ʾzd ʾzm

ʿ
ʾʿm ʿ.ḍ ʿ.s ʿ.š ʿ.ś
ʿ.ṭ ʿbd ʿbḏ ʿbl ʿbn
ʿbr ʿbṭ ʿdd ʿdm ʿdn
ʿdq ʿdw ʿḍ ʿḍd ʿḍm
ʿḍw/ʿḍḍ/mʿḍ ʿḏb ʿḏr ʿfr ʿfš
ʿfw ʿfy ʿgd ʿgl ʿglm
ʿgm ʿgr ʿgš ʿhd ʿhn
ʿhr ʿkbr ʿkd ʿkk ʿkm
ʿkr ʿkś ʿlb ʿll ʿlm
ʿln ʿlṣ ʿlw ʿly ʿm
ʿmd ʿmh ʿml ʿmm ʿmr
ʿmy ʿnb ʿnf ʿnw ʿny
ʿnz ʿqb ʿqd ʿql ʿqm
ʿqq ʿqr ʿqš ʿqw ʿrʿr
ʿrb ʿrḍ ʿrf ʿrgl ʿrḫ
ʿrm ʿrn ʿrq ʿrr ʿrsl
ʿrš ʿrś ʿrṣ ʿsʾ ʿsb
ʿsm ʿsn ʿsq ʿstn ʿsy
ʿšḍ ʿšn ʿšnʾ ʿšq ʿšr
ʿšṭ ʿśb ʿśf ʿśn ʿśr
ʿṣb ʿṣd ʿṣm ʿṣr ʿt
ʿtb ʿtd ʿtk ʿtl ʿṭf
ʿṭl ʿṯr ʿṯtr ʿwd ʿwḏ
ʿwf ʿwn ʿwq ʿwr ʿws
ʿyn ʿyr ʿyy ʿzg ʿzl
ʿzz ʿẓm ʿẓn

b
b b.ʾ b.r bʾd bʾl
bʾr bʾs bʿbʿ bʿd bʿl
bʿr bʿw bdʾ bdʿ bdd
bdl bdq bdr bdw bdy
bḍʿ bḏḏ bḏl bgl bġl
bġy bhʾ bhl bhṯ bhẓ
bḥḍ bḥr bḫn bḫr bkl
bkr bl blʿ blbl bld
bll blq blśn blt blṭ
blw bn bnd bnm bnn
bny bql bqr bqy brʾ
brbl brd brḍ brḏ brg
brhn brḥ brk brl brq
brr brṯ brw bry bsl
bsr bšr bṣḥ bṣl bṣṣ
bṣt btʿ btr bṭʾ bṭḥ
bṭl bṯṯ bwʾ bwb bwḥ
bwl bwn bwr byʿ byd
byn byt

d
d d.l d.m dʿṭ
dbl dbr dbs dbw dff
dff/wdf dfl dfn dfq dglm
dhl dhr dḫl dkk dkr
dkṯ dll dlw dmr dmw
dngl dnn dnr dqq drʾ
drb drḍ drf drk drm
drr dry dśś dṯʾ dwl
dwm dwr dws dyn dyṯ

ḍ.ʿ/wḍʿ ḍʾn ḍʾs ḍʿḍʿ ḍʿl
ḍbʾ ḍbʿ ḍbḥ ḍbr ḍby
ḍfr ḍfw ḍgm ḍġr ḍhr
ḍḥr ḍḥw ḍḫm ḍlʿ ḍll
ḍlm ḍmd ḍmn ḍmr ḍrʿ
ḍrb ḍrf ḍrk ḍrn ḍrr
ḍrs ḍrw ḍry ḍwʿ ḍwn
ḍym

ḏ.m ḏ.r ḏʾb ḏʾf
ḏʾg ḏʾm ḏʿb ḏbʾ ḏbḥ
ḏbq ḏbr ḏfr ḏhb ḏhl
ḏḥt ḏḫr ḏkr ḏkw ḏll
ḏmḥ ḏmr ḏnb ḏnm ḏnn
ḏnt ḏqn ḏqṭ ḏrʾ ḏrʿ
ḏrb ḏrk ḏrl ḏrq ḏrr
ḏwb ḏwd ḏwl ḏyr

f
f fʾl fʾm fʿl fdfd
fdḥ fdy fḍḥ fḍr fgʿ
fgg fgm fgr fhd fḥl
fḥm fḫḏ fḫr fkr flg
flḥ flk fll flq fls
flś flt flṭ fly fnw
fqd fqḍ fqḥ fql fqr
frʾ frʿ frd frḍ frfr
frh frq frs frš frś
frzn fsʾ fsd fsḥ fšʾ
fšḥ fśl fṣm fṣy ftḥ
ftḫ ftr fty fṭn fyʾ
fyd fyḥ fyš fzʿ fẓr

g
gʾm gʿd gʿl gʿr gbʾ
gbb gbḏ gbl gbr gby
gbz gdd gdm gdr gḏʿ
gḏḏ gḏf gḏgḏ gḏm gḏw
gfn gfy ghḏ ghl ghm
gḥl glb glgl gmʿ gmd
gml gmm gms gnʾ gnb
gnn gny gnz grʿ grb
grbʾ grf grḥ grm grn
grz gwʿ gwb gwd gwl
gwm gwr gwy gwz gyʾ
gyb gyl gyr gyš gzʾ
gzʿ gzf gzḥ gzl gzm
gzr gzy gzz

ġ
ġ ġbb ġbr ġbṭ ġfr
ġlb ġll ġlm ġnm ġny
ġrb ġrbb ġrḍ ġrr ġsl
ġwn ġwr ġwy ġyl ġym
ġyr ġyṯ ġzw

h
h hʾn hbṭ hdr hdy
hḍb hgl hgn hgr hll
hls hm hmʿ hmm hmr
hms hmy hn hnʾ hnd
hnn hny hrb hrg hrk
hrm hrr hrṭ hry hrz
hṭṭ hwʾ hwb hwn hwr
hyʾ hyʿ hyg hykl hyl
hymn hyn hyr hyy

ḥ.r ḥ.w ḥbb ḥbḥ ḥbl
ḥbr ḥbš ḥbṭ ḥby ḥdd
ḥdṯ ḥḍb ḥḍḍ ḥḍk ḥḍr
ḥḍw ḥḍy ḥḏk ḥḏm ḥḏr
ḥfd ḥff ḥfn ḥfr ḥfš
ḥfy ḥgb ḥgg ḥgk ḥgl
ḥgm ḥgr ḥḥll ḥḫy ḥl.
ḥlʾ ḥlb ḥlf ḥll ḥlm
ḥln ḥlq ḥlṣ ḥlw ḥly
ḥlẓ ḥmd ḥml ḥmm ḥmr
ḥms ḥmṭ ḥmw ḥmy ḥmẓ
ḥnḍl ḥnš ḥnṣ ḥnẓl ḥq.
ḥqb ḥql ḥqm ḥqq ḥqr
ḥqw ḥrb ḥrd ḥrḍ ḥrf
ḥrg ḥrm ḥrq ḥrr ḥrṣ
ḥrṭ ḥrṯ ḥrw ḥry ḥsb
ḥsm ḥšk ḥšr ḥšy ḥśr
ḥśś ḥśy ḥṣb ḥṣd ḥṣm
ḥṣn ḥṣq ḥṣr ḥṣt ḥṣy
ḥṭb ḥṯq ḥṯw ḥw ḥwb
ḥwd ḥwl ḥwm ḥwr ḥwṣ
ḥwt ḥwy ḥyʾl ḥyḍ ḥyf
ḥykl ḥyl ḥyq ḥyr ḥyṯ
ḥyw ḥzb ḥzn ḥẓm ḥẓr
ḥẓw ḥẓy ḥxw

ḫ.l ḫbʾ ḫbb ḫbl ḫbr
ḫbt ḫbṭ ḫbz ḫdʿ ḫdg
ḫdl ḫdm ḫdr ḫḍf ḫfd
ḫfḍ ḫfg ḫfr ḫfš ḫfṯ
ḫl. ḫlʾ ḫlb ḫlf ḫll
ḫlq ḫlṣ ḫlw ḫmʾ ḫmr
ḫms ḫmṣ ḫmṭ ḫny ḫrʾ
ḫrf ḫrg ḫrq ḫrr ḫrš
ḫrṣ ḫrṭ ḫry ḫryh ḫss
ḫst ḫśf ḫśś ḫṣb ḫṣf
ḫṣr ḫṣṣ ḫtl ḫtm ḫtn
ḫṭʾ ḫṭb ḫṭf ḫṭl ḫṭm
ḫṭr ḫṭṭ ḫṭw ḫwd ḫwḏ
ḫwḫ ḫwl ḫwm ḫwy ḫyb
ḫyḏ ḫyl ḫym ḫyr ḫys
ḫzf

k
k k.d k.l kʾb kʾn
kʿb kʿn kbd kbḥ kbr
kbš kby kdʾ kdḥ kdn
kfʿ kfḥ kfl kfr kfy
kh khl kḥḥ kḥy klʾ
klʿ klb kll klm klw
kmkm kml kmn kms kmś
kmt kn knf knn kns
kqr krʿ krb krḏ krf
krh krkr krr krśtś kry
ksb ksd ksm kšṭ kśʾ
kśʿ kśḥ kśw ktb kty
kṯr kwḥ kwkb kwn kwr
kyb kyd kyl kyn kyr
kyš kẓm kẓr

l
l l.ḍ l.n lʾk lʾm
lʿb lʿl lbʾ lbb lbd
lbḫ lbn lbs ldm ldn
ldy lff lfy lġz lhg
lhm lḥd lḥf lḥm lḫb
lḫm lḫy lkʾ lkʿ lkd
lkk lm lmd lmm lmš
lnʾ lng lqb lqḥ lqṭ
lqẓ lsn lṣq lw lwb
lyʿ lyl lyz lzz

m
m m.r mʾd mʾl
mʾn mʿd mʿd/ʿ.d mʿn mʿs
mdd mdm mdr mdy mḍʾ
mḍw mḍy mḏḥ mḏr mgt
mh mhg mhr mḥḍ mḥk
mḥl mḥn mḫḍ mḫr mḫs
mkr mks mlʾ mlḥ mlk
mln mlṯ mly mmw mn
mnʿ mnḏ mnl mnn mns
mnṭ mny mqb mqn mqṭ
mrʾ mrʿ mrb mrḍ mrg
mrn mrr mrś mry msḥ
msk msr mss msw mšk
mšš mšw mšy mśr mṣʾ
mṣb mṣr mtʿ mtb mtḥ
mtr mtt mty mṭr mṭw
mṯl mṯmn mw mwʾ mwm
mwn mwr mwt myr myṯ
mzʿ mzr mẓʾ

n
n n.x nʾd nʾy nʿ
nʿb nʿf nʿm nʿmz nʿy
nb nbʾ nbʿ nbb nbḥ
nbl nbq nbš nbt nbṭ
ndʾ ndb ndf ndy nḍ
nḍʿ nḍf nḍḥ nḍḫ nḍm
nḍr nḍw nḏf nḏh nḏr
nfʿ nfḫ nfl nfm nfn
nfq nfr nfs nfṣ nfṯ
ngʿ ngf ngḥ ngr ngs
ngš ngś ngw ngz nhd
nhḍ nhg nhk nhl nhm
nhr nhw nhy nḥb nḥfl
nḥl nḥql nḥr nḥṣ nḥy
nḫb nḫl nḫs nḫy nkd
nkf nkl nkr nkś nkṯ
nky nml nmm nmr nms
nmšr nmw nmy nqb nqd
nqḍ nqḏ nqḥ nql nqm
nqr nqṣ nqy nqz nsʾ
nsḥ nsk nsl nsm nsr
nss nšʾ nšm nšr nšw ?
nśf nśg nśḥ nśk nśl
nśr nṣʿ nṣb nṣf nṣf ≠ wṣf
nṣḥ nṣr ntf nty nṭʿ
nṭf nṭš nṯk nwb nwf
nwḥ nwḫ nwl nwm nwq
nwr nwṭ nwy nyʾ nyb
nyl nzʿ nzl nẓm nẓr

q
q.d q.m qbb qbḍ qbhẓ
qbl qbr qdf qdh qdḥ
qdm qdr qds qḍb qḍḍ
qḏl qḏn qḏy qfd qfl
qhl qḥf qkn qlʾ qld
qlḥ qll qlm qls qly
qmʿ qmḥ qml qmm qmš
qmz qmx qnʿ qng qnm
qnq qnt qnw qny qrʾ
qrʿ qrb qrḍ qrf qrḥ
qrm qrn qrš qrś qrṣ
qrw qry qrẓ qsb qsd
qsḥ qsm qss qsṭ qšb
qšḏ qšm qšṭ qśm qṣʿ
qṣb qṣr qṣṣ qṣw qṣy
qṣx qtl qtr qṭn qṭr
qṭṭ qṭw qwʿ qwf qwl
qwm qwr qwy qyḍ qyf
qyḥ qyn qyr qyṣ qyw
qyẓ qẓy

r
r.d r.q r.s r.ś rʾb
rʾḫ rʾk rʾs rʾš rʾy
rʿb rʿg rʿk rʿl rʿn
rʿw rʿy rʿẓ rbʿ rbb
rbḍ rbḥ rbḫ rbk rbq
rbṭ rbw rby rdʾ rdd
rdḥm rdy rḍʿ rḍf rḍḥ
rḍw rḏḏ rḏḥ rfʾ rfd
rfq rgʿ rgl rgm rgn
rgṯ rġm rhm rhn rhq
rhṭ rhw rḥb rḥḍ rḥl
rḥm rḥn rḥq rḥt rkb
rkl rks rkś rly rmg
rmḥ rml rms rmy rnd
rnn rqb rqd rqm rqw
rqy rsʿ rsb rsl rsy
ršd ršḥ ršw rśʿ rśm
rṣb rṣd rtʾ rtʿ rtb
rtḥ rṯd rṯy rw. rwḍ
rwg rwḥ rwl rwn rws
rwś rwy ryʿ ryd rym
ryn ryś rzʾ rzḥ rzm
rzn rzy rẓw

s
s s.n s.r s.s s.ṭ
sʾb sʾl sʾr sʿd sʿḍ
sʿl sʿsʿ sʿy sbʾ sbʿ
sbb sbd sbḥ sbl sbm
sbq sbṭ sby sdb sdl
sdm sdṯ sdy sḍr sfd
sff sfh sfḥ sfl sfn
sfr sfy sgd sgḏ sġr
shl shm sḥq sḥt sḫl
sḫm sḫn sḫy skb skk
skn skr slʾ slʿ slf
slḥ slḫ slm slṭ smʾ
smʿ smḥ smr smt smw
smy sn snbl snd snḥ
snn snsl snw sny sqʾ
sqf sqh sql sqm sqr
sqṭ sqy srq srr srw
sry ssʿ stl str sty
sṭr sṭw sṭy sw swʾ
swd swr swṭ swy syb
syg syh syḥ syl syr
syṭ sẓr SpN

š
š.n š.r šʾd šʾm šʾml
šʿb šʿl šʿm šʿr šʿw
šbʿ šbk šbs šdw šfʿ
šff šfq šfr šft šgʿ
šġl šhb šhd šhm šhr
šhy šḥḥ šḥk šḥṣ šḥṭ
škr šll šlṯ šlw šmʿ
šml šms šmt šnʾ šnf
šnm šnn šnq šqq šqr
šr šrʿ šrg šrḥ šrk
šrm šrn šrq šrs šrṭ
šrw šry šśʿ šśn šṣn
šṣṣ šṣy štʾ štr šty
šṭr šṭy šwʿ šwb šwf
šwr šy šyʾ šyh šyḥ
šym šyn šyṭ šyy šzb
šẓy

ś
ś.ʿ ś.b śʾd śʾk śʿl
śbb śdʿ śdq śgd śḥb
śḥm śḥr śḫl śḫn śkʿ
ślʾ ślʿ ślb ślf śll
ślq śmd śmk śnd śnn
śny śrr śwʿ śwb śwd
śwf śwk śwr śyf śyq

ṣ.ʿ ṣ.r ṣʿd ṣʿn ṣʿq
ṣbʾ ṣbʿ ṣbb ṣbġ ṣbḥ
ṣbn ṣbr ṣbs ṣby ṣdʾ
ṣdġ ṣdḥ ṣdq ṣdr ṣdy
ṣff ṣġr ṣhr ṣḥb ṣḥf
ṣḥḥ ṣḫb ṣkn ṣlʾ ṣlf
ṣlfʿ ṣlḥ ṣll ṣlm ṣlw
ṣly ṣmʾ ṣnʿ ṣnq ṣqṭ
ṣrʿ ṣrb ṣrf ṣrḥ ṣrḫ
ṣrm ṣrt ṣrw ṣry ṣṭr
ṣwʿ ṣwb ṣwd ṣwf ṣwr
ṣwy ṣyd ṣyḥ ṣyr ṣyw

t
t.l tʾm tbʿ tbb
tfn tfṯ tgf thm tḥr
tḥt tlf tlw tmm tmr
tmw trf trḫ trr tsʿ
twʿ twḫrhf tyḥ tym Test

ṭ.d ṭ.r ṭ.w ṭʿm ṭbb
ṭbḫ ṭbn ṭhr ṭhy ṭḥn
ṭlʾ ṭlf ṭlq ṭlw ṭly
ṭmʾ ṭmḥ ṭmr ṭmṯ ṭnf
ṭny ṭrd ṭrq ṭṯṯ ṭwʿ
ṭwf ṭwḥ ṭwl ṭwr ṭwy
ṭyʾ ṭyb

ṯʾr ṯʿd ṯʿy ṯbḥ ṯbr
ṯdy ṯfʾ ṯfd ṯfl ṯfṭ
ṯġr ṯhb ṯkʿ ṯkḥ ṯkm
ṯlʿ ṯld ṯll ṯlṯ ṯmn
ṯmny ṯmr ṯnd ṯnn ṯnṯ
ṯny ṯqb ṯqf ṯql ṯqr
ṯrb ṯrm ṯry ṯtṯṯ ṯw
ṯwb ṯwr ṯyl

w
w w.ḫ wʾl wʾy wʿb
wʿd wʿl wʿẓ wbʾ wbd
wbl wbr wdʾ wdd wdh
wdl wdn wdq wdr wdṯ
wdy wḍʾ wḍʿ wḍn wḍr
wḏʾ wḏr wḏy wfʾ wfd
wfq wfr wft wfṭ wfy
wgh wgl wgn wgr whb
whm whr wht wḥb wḥl
wḥš wḥy wḫl wḫr wkb
wkd wkḥ wkl wkn wkr
wky wlb wld wlg wll
wlm wln wlq wlś wly
wm wmʾ wmw wnʿ wnb
wny wqf wqh wqḥ wql
wqm wqn wqr wqṭ wqẓ
wrʿ wrb wrd wrh wrḫ
wrk wrq wrṯ wrw wry
wsʾ wsʿ wsm wsn wsq
wsṭ wsy wšʿ wšw wšẓ
wśʿ wśd wśf wśl wśn
wśq wśy wṣʿ wṣf wṣḥ
wṣl wṣm wṣr wṣt wṣy
wtʾ wtʿ wtb wtḏ wtf
wtn wtq wtr wtw wty
wṭf wṭḥ wṭn wṯʾ wṯb
wṯd wṯk wṯm wṯn wṯq
wṯr wym wyn wzʾ wzʿ
wzg wzr

y
y yʾs ybḥ ybl ybs
yd ydʿ ydn yfʿ yhr
ykk ymn yny yqn yqẓ
ysr ytn ytṯṯ ywm

z
z.n zʾd zʾk zʾn zʿm
zbd zbr zff zhd zḥ
zḫn zkw zll zml zmm
zrf zrr zwl zwr zwz
zyd zym zyy

ẓ.f ẓ.y/wẓy ẓʿn ẓbʿ ẓbb
ẓbg ẓbl ẓbn ẓbr ẓby
ẓfr ẓhr ẓkk ẓlʿ ẓlf
ẓll ẓlm ẓmʾ ẓrb ẓrf
ẓrr ẓwn ẓwr ẓwṭ ẓwy
ẓyw ẓyy